قابلیت فیلتر خودکار فایل های غیر مجاز

نگهداری فایل تا ۳۰۰۰ ساعت برابر با ۱۲۵ روز

حجم هر فایل تا نیم گیگابایت و به تعداد نامحدود

کانکشن با سرعت نامحدود و با قابلیت ادامه

---ورود به لیچر نامحدود رایگان---

download.FreeLeecher.ir:555